Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Chung Xie Theater 1987
Jianjun Zhang 張建君 Visual Art 1987
Ying Zhang 張鷹 Dance 1987
Kaige Chen 陳凱歌 Film 1986
Kwok Bun Ip 葉國彬 Architecture 1986
Qingguo Jiang Arts Administration 1986
Huizhu Sun 孫惠柱 Theater 1986
Dajin Yang Arts Administration 1986
Shan Yu 俞山 Theater 1986
Xiaoping Lin 林小平 Art History 1985
Wenzhen Ni Music 1985
Huanjia Wu 吳煥加 Architecture 1985
Meiqi Yang 楊美琦 Dance 1985
Mei Yin 殷梅 Dance 1985
Weixin Zue Dance 1985
Yiming Ho Visual Art 1985
Hung Wu 巫鴻 Art History 1984
Hongmei Xiao 蕭紅梅 Music 1984
Michelle Vosper 華敏臻 Arts Administration 1984 Hong Kong
Hsiao Yen Shih 時學顏 Art History 1983

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.