Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Yang Yeung 楊陽 Arts Administration 2012 Hong Kong
Jie Yi 易杰 Music 2010 China
Heng Yi 意珩 Theater 2018 Hong Kong
Mandy Yim 嚴明然 Dance 1996 Hong Kong
Mei Yin 殷梅 Dance 1985 China
Tongyun Yin 尹彤芸 Museology 2000 China
Xiuzhen Yin 尹秀珍 Visual Art 1997 China
Koala Yip 葉彩鳳 Dance 1993 Hong Kong
Stephen Yip 葉樹堅 Music 1995 Hong Kong
Henry Yip 葉潤霖 Dance 1999 Hong Kong
Chun Hang Yip 葉晉亨 Architecture 2015 Hong Kong
Gabriel Yiu 姚永安 Arts Administration 1990 Hong Kong
Chandara Yos Music 2010 Cambodia
Congo Yu 余艷芬 Dance 1996 Hong Kong
Ding Yu 余丁 Arts Administration 2003 China
Jacky Yu 余仁華 Dance 1990 Hong Kong
Ka Wai Yu 余嘉維 Music 2003 Hong Kong
Kuizhi Yu Theater China
Louis Yu 茹國烈 Arts Administration 2010 Hong Kong
Rongjun Yu 喻榮軍 Theater 2003 China

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.