Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Qingzhen Wang 王清鎮 Visual Art
Quan'an Wang 王全安 Film
Shixiang Wang 王思襄 Museology
Xinping Wang 王新平 Visual Art
Zhu Wang Architecture
Jialin Wu 吳家林 Photography
Ying Xu 徐瑛 Theater
Jin Yan Film
Feng Yang Theater
Yun Yang 楊芸 Film & Photography
Kuizhi Yu Theater
Peili Zhang 張培力 Visual Art
Yingjin Zhang Dance
Ming Zhao 趙明 Dance
Huaixing Zheng Theater

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.