Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Henry Yip 葉潤霖 Dance 1999 Hong Kong
Chun Hang Yip 葉晉亨 Architecture 2015 Hong Kong
Mei Yin 殷梅 Dance 1985 China
Tongyun Yin 尹彤芸 Museology 2000 China
Xiuzhen Yin 尹秀珍 Visual Art 1997 China
Mandy Yim 嚴明然 Dance 1996 Hong Kong
Jie Yi 易杰 Music 2010 China
Heng Yi 意珩 Theater 2018 Hong Kong
Hei Yeung 楊曦 Visual Art 1997 Hong Kong
Bonnie Yeung 楊美蘭 Art History 2003 Hong Kong
Chun Yip, Adrian Yeung 楊振業 Theater 2014 Hong Kong
Yang Yeung 楊陽 Arts Administration 2012 Hong Kong
Tsung Yeh 葉聰 Music 2002 China
Ching Yau 游靜 Film 1992 Hong Kong
Catherine Yau 邱思詠 Dance 1999 Hong Kong
Man Shan Yap 葉敏姍 Music 2000 Hong Kong
Mengxi Yao 姚夢溪 Curator 2018 China
Dajin Yang Arts Administration 1986 China
Feng Yang Theater China
Fudong Yang 楊福東 Film & Photography 2003 China

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.